Koordinoimme kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön Mipa 2.0 -tutkimusohjelmaa. Se jatkaa järjestöjen aiempaa Mipa-tutkimusohjelmaa (2015–2018). Mukana ovat myös Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Tavoitteenamme on kehittää järjestöjen yhteistyötä tutkimuksen saralla ja sitä, kuinka tutkimuksia voi hyödyntää järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistyössä. Järjestämme työpajoja ja tutkimusseminaareja ja tuotamme yhdessä tutkimuksia järjestöjen toiminnasta ja osallisuudesta. Tärkeimmät tutkimusteemamme ovat päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten omaisten hyvinvointi, osallisuus järjestöissä, ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyttä edistävä työ.

Kehitämme järjestöjen yhteistyötä tutkimuksen saralla ja sitä, kuinka järjestöt voivat hyödyntää tutkimuksia kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistyössään.

Tutkimme teemoja, joista verkostomme järjestöt haluavat lisää tietoa. Esimerkiksi kansalaisjärjestöt on nähty niissä toimivien ihmisten omaehtoisen osallistumisen ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistumisen paikkoina. Vuonna 2019 julkaistussa artikkelissa Toimijoiden
osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä
 
halusimme selvittää, missä määrin ihmisten osallistuminen ja aktiivinen kansalaisuus toteutuu päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja miten sitä voisi kehittää. 

Työstimme viime vuonna koosteen Mipassa vuosina 2015–2018 tehdyistä tutkimusjulkaisuista. Koosteessa Järjestöt hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen mahdollistajina. MIPA-tutkimustulosten yhteenvetoa on kaikista kolmesta teemasta – järjestöjen toiminta, toimintaan osallistuvien hyvinvointi sekä vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus – tehdyt yli 20 julkaisua.

Marraskuussa järjestimme Arjen toimintakyky -hankkeen kanssa Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet -seminaarin, johon osallistui 72 ihmistä. Esittelimme seminaarissa päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten omaisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn liittyviä tutkimustuloksia ja omaisille suunnattujen hankkeiden kokemuksia.