Strategiakautemme 2016–2019 päättyi viime vuoteen. Strategiakaudella meillä oli viisi kehitysohjelmaa.

1. Palvelujen tavoitettavuus
Tavoite: parantaa päihde- ja mielenterveyspalveluiden integraatioita, sisältöjä ja saavutettavuutta. Pyrimme tavoittamaan uusia asiakkaita ja vahvistamaan asiakkaiden asemaa palvelunkäyttäjänä. Välitimme ja tuotimme uutta tutkimustietoa. Kohderyhmiämme olivat päihdehaittoja kokevat ihmiset, palvelujen asiakkaat, ammattilaiset ja järjestöt.

2. Pelihaitat 
Tavoite: lisätä tietoa liiallisen rahapelaamisen ja digipelaamisen riskeistä ja haitoista. Pyrimme vahvistamaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista ja hoitoonohjauskykyä. Tavoitteenamme oli myös parantaa hoidon ja tuen alueellista tasa-arvoa tarjoamalla ongelmallisesti pelaaville, heidän läheisilleen ja sote-ammattilaisille sähköisiä tieto- ja tukipalveluja.

3. Sosiaalinen osallisuus
Tavoite: vähentää päihteistä aiheutuvia haittoja ja riskiryhmien syrjäytymistä matalan kynnyksen palveluilla. Kohderyhmänä olivat erityisesti riippuvuuksista haittoja kokevat ihmiset ja heidän läheisensä sekä syrjäytymisuhan alla olevat ihmiset, jotka jäävät julkisten palvelujen ulkopuolelle. 

4. Tiedon saatavuus
Tavoite: työstää ja jakaa luotettavaa, selkeää ja ajankohtaista tietoa, joka vastaa kohderyhmien, kuten päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien, ammattilaisten, median ja vaikuttajien tarpeisiin.

5. Työelämän päihdehaitat
Tavoite: kehittää menetelmiä ja sähköisiä palveluita organisaatioiden, työyhteisöjen, esimiesten ja sote-toimijoiden käyttöön. Tuimme haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, jotka haluavat kehittää työelämävalmiuksiaan tai toimintakykyään.